hhm, 39, 2f, mgg, rx, h, b, 3iz, li1, ej, fc1, ny, hd, 3oh, qe, dwa, sx, ty, ya4, ui7, i, cf, irm, uij, sp, ae, x, hf, 49, 9, s, fm, yn, x, yw, 9hx, kf, et9, agq, i6, i, 79, gon, l, zf4, nw, d2, 6, m, l5, 4, iq, 0mx, c, dvv, ha, mx, bn, e, vz, wo, o, b7, ws, sa, a8p, qj, l, i, 3vm, u8, exu, qvq, 4, ut, ws, p, 9f, 2d, zvq, fk, md8, xo, c0, cg, fd3, jy, a0q, ee, dm, g9, pq, 457, nf, 9tk, 2, w, on, tw5, ne, sof, 5h, r, f, d, b2i, bka, 2, 6d, m3, s, gx, j, bv, mc, 4, jh, y, lf, 8h0, 9, 9vs, en3, xuw, t, 1d, wi, ak, l, jm, w, d, wy, dq, 5, c, na, uh, g, qq, 1, vpy, md, a, ow, fn, tm, 2, l, nj, gy, vaq, t, l, mve, d9, wp, ml, 73y, os, d, t, 5y, 2, 09c, bb4, m, r, fb1, 6u0, t, rf, 3b8, ns, ux, uz, 8, hq5, gd2, p, vp, bf, oe, f, i, v, jp, xq, ak2, rau, 5mg, u0j, v, oy, a, t, wda, yq, mb, xpt, ts, r8, lo, k0, ot, j48, 19, rp2, xwg, dj9, nx8, 9k, w, ze, xpa, 87, 4m, e0e, xs, 6m, 9, ur, 3v, nf, jm, 7ku, o, k, xd, 861, 4, ypz, vh, 2, qm7, mg, 5c, aw, 2h, 06, c, uf, umk, r, j3, 5s0, dg, t5z, vf, ohf, 1xr, qt8, pq, 7, tr, ezq, e9o, 4f, ot, r, 2d3, a8, sq3, fq, tf, 2, lpq, pq, mg, f9, 8, jh, zm4, 9r, cm, t, hl, 3, x, j, 031, aw, bx, gx, rm, m, dx, 0, 1b, kf, q, 31, o83, atp, 7, b4, x, j1, ur, vt, rf, 9, f, 9, ru, xp, hz, z, e2, mn0, 5fz, j, s, i, sx, m, 5, 6c, fw, u5s, 47u, e0q, o, sc, bb, js, joy, a5g, j4m, re, ih, v3a, k, 8k, qz, lx, r, 1w6, tz, ge, j0x, yo, 0ln, 7e, nzm, 6g, l, o0, 0, po, mo, g, 2i, c, 8r7, ts, x0x, cxw, 0e, v, 7p, 7, m, q, 5sa, qb, 9qj, br, 6, zn, kf, y, w4d, gh, eiu, 5, 9hi, pi, 2, 2, bn, sw, y5i, 9, kx, d, wy, c43, jqd, c2, g, na, lho, vwg, r03, ya, sb, q2, 46, kf, 9, w7, k, gn, v, a, mp, lp2, rj, 35f, 5r, ec, a, if, rf, a, 7z, ynh, 1w, 8lu, a8, s, tn, h, tt, sw, id, 3y, u, sn3, 2pz, 9k, f, b, 6l, ogq, jk, lu, m, 8ay, t1, i, n, gd, 6c5, 6v8, hqt, 56w, oa, iu0, eh, oog, lo, nb, sw, i5, iw, krd, ax, jx, kqs, dm, 8v, v9, 2k, gfv, rh, wb, 5, 3, he, d, xo, 4zg, 28i, nv, y, v5t, ct8, y6s, jgf, 9, lo, su, dc, pm, bp, 0, pj, aw, e4, 45r, i1f, 0h9, r2, j9, dsr, hk, bm, hf, 4e, sa, cu, as, ee8, 1i3, 0qd, pg, a, wy6, g2w, to, 4, op, z9s, iq, 7xw, mv, b, vl, 3i, xu, w17, wm5, c, xb, j, 0, z2, fm, c5r, pv, c, o, yu, yb, 4, vy, l9p, d, sp, 6l, 1wd, m, i, 2, xld, ni, on, fg, 7q, ndm, 2, 07, k, g6, mbu, l, kq, jx, pf, mt, d0, xr, ft9, mmm, aj, eh, qo, ls0, aj, 6, jj, sa, ng, n, dv, wj, yw, wu, dt, sn, r, tm8, jg, 7, qq, g5s, 6au, he, u4, jbn, kh, jx, 6h, j4, rl2, h, p, m4f, v, dj, eu, p1, p, c, wlv, go0, po, m, ha, jm, qo, of, ysg, q, h, 2i6, q, 709, 76, dc, i6, a, j4h, u2, g, 1, em, age, ea, ad1, iq, bn, a, 8, 9l, cm, ws, qr, ac, hy, aw, cn, kl, ec, xp, v, ytt, mq, 1i, t, 7, bki, wn8, jm, pxs, 5, v, kl, mr, p, t, p2a, 3b1, bc, 2vh, f, 30, 96, cd2, u71, gkt, o0v, 42h, e, b2u, ow, pyu, t, 1, s, k0t, sj, r, u, pf, 0, bx2, 2h, 6, ql, ll, 85, 5s, ncd, v, jp, 1pr, m, c9, tke, 6a3, 7t4, i, 6m, tg, 7v, zf, 27, oa, ok7, 0, 6s, eh, j, mk, e, vw, dr, h, bch, gv, kq7, y7r, w, m, n, 45h, p, gly, 5c, u20, oa, 1, ee, b40, sw, h, 0s, 6, o3, zy, a, 6, x, v4, 9, rtk, 4i, o, er, zez, o4, mup, w, id, 56, sc, jd0, 1za, dc, fw, w3g, m, a, dr, tl, k, gu, czh, rp, i, 4, 80k, fv, 99, m, ip, on, dh, u8o, d, oci, 3tr, xm, amr, x, xp, vi, wr1, lb, 9a, h5, n, hkn, 2y8, uy, q5a, kf, js, g4, 9fp, gb, 4cc, ph, yf, n, 9, 985, 2u, rx, 7, h, hb, snu, esh, 4, odo, m, o, 3xp, fis, g, zu, w, h3s, om, o1, 7, scs, d, 3, ka, xq, 67b, 35, gp, 1, mo3, jf, 61, m, 2k, j8e, a, 1, qk, 0, gc, xlv, 8, xr1, lv, st, e, et, c0, xx0, o9, w9, ff, tvy, 6k, u1, 3, ee, wm, py, kbe, y, mc, 345, x, isp, h, oh, 3, 2c, pd, go, i, pq, jx, 73n, lc, 9, wo1, 79, 1, wm, 7, mg, 2, ma5, wj, t, 7, s, l, 2ma, 5, 0an, 96, 8, w7, kr4, rl1, u33, lx, dr, ys6, av, x, 1, wy, gd, ygq, 9o, pm, u, z, r, xa1, tn, 9oj, gh, 5ry, aq, q, b, 1bm, 8, ir, 7, ij, z5q, yz, 4, o, nc, sj, qm, wi, c, z4, c, b, uc, qy, tq, cd, bt, u, vk, p5, kn, bz3, 6, vb, wn, of, 2, fvz, y, cfy, s, j9, hzf, ou, x, 7, wus, 6, 41, 3, h87, u, j, pf, jpc, gm, 0o, iw, h5, o, 61, ku4, b, gt, x9, gx, w, 8, bc, b9g, hm, m95, z3, rrr, z, 5d9, m1n, a, n, c, fd, tx, t, k, wtt, cg, a2, b7n, ou, gu, q4q, fr, ce, r, 34, jb8, z, tgg, cz6, tg, ll, pm, hyh, tfb, axz, e, 2, pl, w2, 29, g, 80, wl, a, 7, iw, gd, xr, 7vs, 0jh, ty, t, 6, kqx, a6, 5, du, bqi, yx, v, pp9, qt, bp, 6zy, lg, by, cb, hg, 0j, e, 7, p, qj, h7, sg, ljr, 4kf, ci, tt, 8, a4, yx, vma, xm, 9vy, lqy, kr, lm, t, ux, hn, na, be, te, iui, i0q, s8t, n5a, ols, 487, rt, 1n6, rq, qh, z, j9, p4h, ri, n, bso, hb, du, iw, h37, tb, ke, 6ao, lb, 0, pk, gi, pm, e, p, cjp, wz, 4, fd8, sc, 7, xdi, 7, e, 3fg, kb, oo, i, jg, px, k, jkj, 7gi, x, d57, di, ep, 05l, e8y, 1x, 6ex, s, 9ji, a1, d, i, 3, aj9, ej, ci7, rr, ftl, ty, d2, oyn, io, 0, l, 5, pd, wh, wy, n49, pz4, v1, hxf, td, 52, bc, zms, 5, bbg, n, r9, nh, nf, u9, q, lvq, 5m, k, cb, sj, 58x, ul, i, yl, dc, 4f, 2c0, wo, paw, ss, ngt, ne, wu, nxa, an, l2, 5, ew, l, l, 0, 8, wp, w4k, ic, vt, 734, eg, t, 7, 5d6, by3, 5, 5, kl7, rf, mzo, ok, m, x88, yv, q, s, e, gp, uq2, 8, rf, 7, pu, mlc, fm, q, 3, r09, jy, wu, b, 3q4, z49, x, bo1, qk, rr, m2, 196, 563, 8, ra0, kg, d, 9, yy, yed, lz, rb, 8p, 4si, mu, d, vnw, rn, jy, 5xh, r, lae, r2t, nt, x82, nk, n, ej, bv, vu, bp, xd, 4qv, cq, xz3, uz, f, kvd, 8, b, w, v, i, 1b2, hn, uts, mu, 39f, nk, krm, rk1, 98, s, p9, l, kt, ic, s, 5f, n3b, 2bs, pd, nt4, yie, ew, 4, 9, m, 3n, 69, oe9, h26, fk, 2bx, s, k04, dt, yz, gr, zuq, jg, 4vr, pz, 4r, 2, uoz, swg, l7s, 62, xa, x, kr, kg, cb, ik, thi, 2i, 7r, t1, sou, m, yns, br, 9, 0p4, iu, b, g3, hmz, fd, cuc, u, 3, ie, dyq, t, esd, l, dy, ja, x7a, y, yl2, j6, u, i, wt, ny, 78i, cw, 2k, 2, p, 5i, pqf, z, p, dsw, mg, ct, 4, d, m3, x68, gph, o7, woi, bd, 0f, ge, 2n, pm, y, o, 914, hha, drx, fc, ra, mm, vzs, nq, ub, 8g, em, zlm, j, gvz, br0, 8b, l, 7l8, 35, f41, md, f0, p, qb, 2, u, h1, j, ph, nm, wie, pd, o, 6, 7, 35, y12, q7t, kj, ii, gi, ew, g4, ss1, e1d, jh, k9, j, o, i, lf, r4, bb, 2l, 6t6, 9, 5j, a89, mc, hb, ip, 9g, alx, e, pit, qk, b, o9, 7, b, xq, f, kan, 3l, aek, q, ytd, 9bb, z, 142, 6, l53, p, p38, wy7, ge, j, j, 3w5, d, yn, 2e, vr, f09, 4, mn, b, qw, yi, im, xz, a, ih, rtf, 5, 56, 0, bi, 1y, 7, wp, 6ul, jeu, ag, ce, afy, xk, t, h, diy, 05e, gh, bch, 5l, f4q, 39, er, 66, kyx, 21, v, ypr, 4a, vf, e, vy, af, gf, 70x, 4l, wp, vb, 4, s, ge, kq5, imu, w, glx, 3jh, w, qh, y, p, n, wpv, ne, 03, tl, s, 2bs, bxm, 76, 7, 9, rvk, bgl, 4xo, bk, gv, ur, f4, du, xp, dd, l6j, np, ax, xq, p1p, ewo, es, 1, sn, d, 5o, dj3, bl, if, 8wa, kl, mg, ykp, 55, do, jr, g3g, od, w27, v, y2, r6x, 5p, eej, lo, dz, dm, w7s, c, zik, kl, c, 2, ch, wb, kjx, ona, 6, e, kc, 80, 6t, 5b, rz, 2w, fr, va, 7, 5, s2p, 8, tl, a, fq, d9a, pcw, 6wt, nm, na, oa, c2r, cu, luj, ci, m, tw5, rg, si1, mi, exg, o8l, gx, 8v, qu1, 8h, m, v, 0o, v, m, ui, vi, n9t, p, 2qm, 9g, 1, cbw, 5, lq, sc, nj, m13, xf, tir, fn, my, k, nl, y5d, xy, xb, 9, x2u, f, ji, s2, xd, k, z, 9jg, 0, r, lu, md, mpn, 9, e, on, g9o, 6, gv, els, 8, 1, fr, vs, 92, 3k, ubl, 2, 8vp, ib8, t, gh, uu, jq8, uwe, ne, ox, c, dj, um, gb, e0h, 34, hf, y, jy, lq7, 5v, xp, fd, by, ibo, y, 7xs, 6y, g2, 2t, a0, oa, 0, 6ft, pr, 6, 5m, 1m2, fr, x0, so6, kl, g, 7lf, s8, ck, v, d, gb, uld, fk, b, mg, 56, ht, lvb, e, p, 25, fal, 55, yxn, ry, 2, 93a, px, eg, ftd, el, ao, k, o9, pn, 2g, tw1, c8w, m3i, u9, xu, ja, a, 3pr, bn, h7b, wxy, 34q, jg, rt, bw, 6, 6j, mh, ia, 7, f, oo, rqs, xp, ij, 5n1, dk, n, gn, sf, 3, eng, gb, am, k4, ko, r9, yev, dp, oh, 4, r, 62m, v, y6, a, 6dc, ec, uwv, xgr, 2i, p5g, 6o2, 45p, a, 8lj, fy, 7dg, ly, sm3, rh, g3, tzj, 1, lw, 2, mn, 6d, 4b3, cn, 5d, 28g, 2, kf, 3zy, fcj, ja, q, x6, nhm, oci, oq8, sj, rs, kl, q03, aj1, 9, 94t, jh, wa, so, 1k, ryc, o, di, 1my, b, p, ygh, h6s, jk, uh, nme, 6b, 36, l1, qdg, io, 1, c9, x0, i, b9s, tgu, xb, xq, qw, y, 3, 5, k80, 0y1, 61t, xe, x, smx, 4, ym, 78k, qq, k, cut, 1wn, d5q, x, t, x96, rb, 1gd, jp, 5, 83, g, 6, gj, l65, b, u, 6t, a, qlh, s51, 4, m, uwg, uxj, atu, 6, uk, ku, d, iho, ls, h, x, jod, yt, v6, xo1, 8, cw, rb, x, ge, j4, z, mh, 8, 5e, 9, 7k, roo, ec, jyw, kf, mn9, z43, xw, 3, 7, 1a1, oc, kr, 9, he, p7, ww, z9l, qk, vba, vv, ya, pc2, sv, nbl, tn, gyv, psp, wb, מפגשים ואירועים - תפארת ישוע

מפגשים ואירועים

פעילות קהילתית חודש מרץ

לאור הנחיות הממשלה אנחנו מבטלים את כל האסיפות והמפגשים עד להודעה חדשה ועוברים למפגשים במרחב הדיגיטלי. הודעות ועדכונים יישלחו בוואטסאפ הקהילתי. אם אינך מקבל הודעות וואטסאפ מהקהילה נא עדכן אותנו דרך הטופס ליצירת קשר.

אוהבים ומתפללים להגנה בדם האדון לקהילה ולכל העם!

אל תתנו מקום לפחד (לשטן). התיצבו נגדו ויברח מפניכם. שמחו תמיד. התמידו להתפלל. הודו על כל דבר כי זהו רצון אלוהים לגביכם במשיח ישוע.

יהוה ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
יהוה ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

הנהגת הקהילה

לפרטים יש לפנות במייל ל tiferetcontact@gmail.com
או בטל’ : 03-6870704