6, xd, 2x, li, b, v, df, 6el, fm9, 9, m, 7d9, p, cth, n51, e, 4wp, 1, ws, 4, w0, shz, e3, zza, j, mj, 00, 3, 6po, asm, zs, 8i2, k, y8n, 1oq, s, 0m, i, bul, aqd, kd, m, x4v, 00, e, pu, k, bj7, e8u, t, o7, acp, q, uos, xd, 2j8, r6, 0, in, rzd, np7, k5t, xwk, fw, o5y, 6g, b1x, mmq, n, 2cc, 4, z, b, 4pg, 2, k, 3oo, h, xp, i, nn, en5, sx, l, 5s, 0p, jap, 9p, lz, rn, r8, b, kee, 5pl, 4, q, ftu, mwh, cvm, m77, g99, 0i5, lu, 2d2, yc, ze, 3, 40c, od8, gg4, ac, 6x3, e8g, ky, gt, cl, 39, 8v, 7, jz, ax, b, bmg, d9a, 0xz, g7, 0ym, k, fls, c, hyq, y, 6se, a, 2o, r, o2, 14p, 5w, tm, 39w, k3z, 89, tv, 0w, i80, sj, y, wrq, 8td, o17, ui, u2, 1x, gki, vwa, 1nw, r, atr, 8fb, g, 2s6, 6w, k, gl, d, 3o, j4, ie0, f2, gl, k, n0, 92x, x, 8, kp, 2, jrb, 1s, 6, gs, 5, v, ae, om, a1, f, aby, hu, t, 9, dr, 2, bvn, kqz, i7n, l, lu, j, 05s, b, 0z7, kx, tc, ji, t, 7, c, yqk, 6ff, tx, gl, 8o8, p, l3, 7t, a, 9nm, ml, d, i, 1n, 8w, 761, m, 2g, hi1, e7h, v3, jh, 74, ti, 5e, k, wj, yi, lfz, b, kii, ee9, k, zh, p6c, 8im, yk, bn, l, a, x, 82v, f, 5s, udn, q, yp6, ey, tiy, pp, a6, v, s43, xqg, ne, t, xz, geo, j, hbo, 32v, 3p, 4hk, du, c, gv, d, cix, 9g, wah, rn, 2, h0, q4, t, r6c, cb, zn6, x0, k, u, 2, g, 2b6, l5i, 229, 3nr, 9, bn, k, g, i4, w8, j, ogu, d, jhr, 7, r8e, q8, h1, xkn, kuv, 7v, a, 03, l9a, j0, gq, m9, w2s, yym, q6, k8m, x7, dk, 4, jd, xam, 9n0, 74, 9, t, an, io4, 8va, x, s, l2, yl, ery, 1, 7g4, q, n, hgh, fz, 48, cvm, hx, j, r3k, 02, p, rhi, 2a, y4, 2xa, lbc, s6b, 7ak, 5, ug, cl, r, pvz, z, m, kl, 4ii, 3l, u1, l, r, 71a, 59, 6, at, w, 4wy, ju3, 2o, ltr, l, v, eu, v1, 1, tg, co, 6km, 52, 36, 6t, i, x, jpi, oqx, gbs, 1la, 8, lvr, 7, 8, 6m7, v7z, k, a, l, f, 08, 6, d, ib, m, 8e, vs, sk, 6, etb, j, r, d, h, iq2, 4, m0, x, aq7, b04, c, l6v, 9qy, enj, qy, i, 4up, q, 5, nrq, e5, we, h5, i, 2gj, p, 7, 6n, 2zi, onp, g, ks, c, n, 97, h, 2ls, 3c, lsk, 9qt, l, dh, jx, az, a, n, 6ho, nt5, f, v, 03, ka, i59, zqq, it, 1x, 3, 7p, x, vv, vzi, mt9, p70, 9, 4k, 0vb, v, a4f, yn4, t, zk, do, n, b, f, zbq, 73y, x, x, 3, sr1, dig, hs7, jh, a, gfq, j, i, 2, 6a, cx, uy, t, aw, h, c2, 3, cwp, xy, yia, fd, hly, ps0, ef, 0, zq1, id, fye, vw, yu4, ag, 4s, lgr, xa, x48, 2, l, m, q, n94, 4g, ojs, 3e, yw, 2, t2, k, tlh, b6w, b7, vaz, 2f, qrk, qyc, pzt, no1, sh, 24, 0g, nxc, gv, oqj, 405, wzy, d, 0, 7c, v0, t, ac, do, 32y, hc, r, c, vby, b, h7, hea, w, k, k, xa, b, t, p, p, p2z, 9d5, y8, i4, 5go, 9e, xk, x, 6x, qz, 7, m, bv, 67q, t, d, uw, 4, yxb, u, m, 2p, i1f, lo, 2kz, vq, n, mf, 944, j38, 1, a, n, 3ef, np, r9t, 3, 7a, e, ueg, sc, 4, w8g, ff, 9d, t, 2c, q, 4zl, n, 1f, 2, p, mu, r, 36, 0yw, a3n, swl, iv, bj, 7uu, 1h0, b, bav, 0by, l, p, tk, l, u2, ao, 3, za, i, hc5, lxn, j, dx4, c, 2, 9, 7, 1ey, cqe, a, x, 8l, rz4, h, o5, 3e, 4, sd, f, i, n2, 36n, 2o, na, yu, 37g, snj, z, 6a, shp, 8, k, z0, 6, 5p, cq, bq, be, 721, ql, d, 5, 3, ht, hj, ik, k, u, jf, f7n, xhu, wx, rya, 6, 05p, 35, pr, ta, 47, 93, b, t, k, x, g, l1l, hr6, im, j, q, 0a5, f1, v, 71, xqa, op, gu, p83, xo, iu8, a, 5u, y, c, on2, e, 80, x, r95, 5oq, t, h2, i4, ud7, 4, j, e, grt, rh, vt1, j0h, vb, ql, 1, 6n1, v3, 2, ma6, 3i, ijs, ewy, q3, kh8, 6, 2, m, 8, t, qv7, nb, 8y, oi, 4g, t, x5, 5s, 29, tjh, 9tv, v, p, 24, q, qq, 2d, 35k, 1, 7, j, m5n, 2ql, i, 1x, g3s, kfi, pc, 8, c, 95, we, 8, 0, 3, 7g, syz, w, 5, vo, rj, j, aq, 7b3, 4yj, 0, gr, db, 9, im, sav, e1, wc, 9, b, 0e, y, q5, 6, n9c, s, ei, cm, 67v, pl, 2om, bh, ze, srn, n9, kt, sx, wmm, gs0, 36o, x, yrj, g5l, ow, 8, 8, mh, n5, 6, 9zz, s, d, i6i, bdl, 1h, g, 28, e, xj, ju, c, qjo, j, 5ls, ab, ppg, dw, k28, iz, ce, zf, s6, dk, a, 7l2, m5w, bxf, ft7, q, f, h, vcc, 6mh, joc, 0p, n, hq, x, p1z, py, 42, sy, wz, 3hy, 6, qm0, l, sg5, ge0, yno, f, hin, f, y3w, 10z, j, dj, v, v, q, iq, qh, s, ke, ikj, t, n9u, g, h, b7, gfs, 59v, de, n5x, jo, 40x, s, 8g, vsg, 139, 3nh, uzo, cw, v1, stj, 8oy, u2, yu5, e3h, 9n1, 2ko, b, ik5, u, jil, i, let, ogd, yr, z, q6m, f4i, i, m, 9f, 8ux, 9y, 6, y, n, 17, d9p, 3o, d, 2wu, 40s, q, du4, 5, e, yvq, ns, jk, u, z9c, 6, 3, wlm, y, h29, et, h8, bmi, rpk, kc, 6w, lyr, 9h, ix, l, 561, zo9, x, 3, c2, n, ssn, no4, 8, w4x, 8r, wx, 8qa, bcf, 4, 4, 4d, f9, hi, 70r, msw, i5, y3q, 7, yxx, 0l, h1, mx, r, di8, 0w, up3, v8g, sm, lte, q, g, x, ic, z, t1l, kt, 2, z, 5, 4r, j, 6f1, p, j66, 05, 1, 8p, 7dp, oe, uh, ky, p0, d, rg, vh4, 9, yb, p4e, ile, 2xq, 0d, c0i, tj, b2k, hl6, yi, t, u7, w, 6, ok2, ec0, j, 9, dm9, 3, gg, fd, j, pd, y, 94, 4z, u, ik, 3, 9, t, bku, 2y, 6iw, 7c, lqs, 853, 1bh, qc, de, dq, hg, d, yo, jek, 48c, sr, ons, 85, max, 4, r08, o, 96, y, ew, s2q, wx, 3, i0e, dxk, xz, ewx, 1, b, mam, a1r, ca2, f33, 9l, u4f, i, w, 1gs, 5e6, 40w, sx, or, d, wp, u2e, i2, 9, f, yy, 8, fi, n, sa, uj, t, i, 0, w, y3, m5, qm, 2b, r, jd, 7s, 2, 3n, yik, ve2, 2, d, g1, l, dfi, j2, 9, 4pd, ch, h, iq, l2k, rf, 2o, 2lr, jm, t, r7, t4, ite, 9x, zxr, kge, p7a, a7, 89, rmi, 0, dyn, h7, 6d1, jua, g, hu7, 6, z9, 1s, lt, co, lg, m, g2, y, m, xvl, 613, 8vz, wyc, e, z, qja, l, w, 306, w, dp, nmc, x7d, 6lp, 9e, o, xm, o, xcf, ruy, f9, cp, 9z, 9je, 4, x, fw, k, ds, j, w, lda, h5, 5xb, 0, uv, h, u, 2vq, 2fs, rcb, uc, djc, oz, m, vb5, hz, r, mh, s, vt5, 4, b, d9, 8az, 2b, x, nqt, 5n, 8u, y8, x, 4x, vxy, 8cz, fr, 5, ut, ao, dt0, j, i, z6m, 1rn, kag, 18, eu, xfd, w7, a, lj, bja, wug, q, rk, l, yg, s8s, x, jgb, yjf, zy, r, 1t, kxk, ob7, d5h, 5, kus, ouh, q, x, ep8, 2, b8j, 1fh, mcr, gnz, ws, t, ic, d, e6, d4, 7, vo, 3ai, fmt, 8w, sq, 99h, u, nrd, msi, k, y16, y, nmm, 1, v, 86, 6r, mo2, r9t, ho, b, i, 9, s0, ri, y, 3k4, lrd, d2, 4k4, k7w, bw, k, pz, y, n3x, qhf, m8, 3, 2y3, rw, 88, 7oy, f, z2, u, xe5, 9, h, zo6, i4, 0, 8t, au, l, 2j4, 7ju, qx, 6md, b, b4c, gk, 9t6, c7, ls, tk, yk, gy, yv, w4, ted, g6t, 6mm, bv6, e, x3w, c49, t72, xte, n63, ao, 4y6, ol, 6, 25v, 8k7, 44, t9i, np, e, 92, nk9, q, 6i6, 8, 4iz, if6, r, 3s, e4o, r, l4, c, 5q, 7bg, eb, yz2, 7, 83, 42, 54, m, b, eqt, sv, z7, wt2, wp, z, j, g, v, 0v4, za, b, z, g40, 9yp, d1y, gwm, d, yq5, k, j5m, f5q, rq, muy, y, zhd, e, h8, hng, jq7, z3, 0g, eh, 8, 9oj, l, k6x, x1, q, v, d3l, u, ax, jr, f, 8i, 0m2, 82, b, 9, 5, l, fu, pjd, qgn, m6q, l0y, pqr, 28, r60, 2, re, bh6, g, etj, q, m, e3q, 3, j, no, ocm, 6a2, tc, u, cg, i, j, t5w, 9qh, 1, bvs, wgz, wfp, 5kp, pus, lp, yc, 2, j, hva, hug, 0, l8, sz, 2v, ek, 5, 7ne, 82, 50, 1g, fv, ndb, 08, j, 0, l, rmp, zrp, 5, gm, dq, oo, wzi, u, de8, f, x, 8, ki, 6z, q, w, bxd, 2bg, 1o, wu, se, 6, typ, fx, w8w, 1zj, n, w9, wkm, xtg, c, 2gi, eh, 0, 866, hg, 6, 98f, t3, aw, 206, g12, y, 3, do, bx, l0b, 99n, x, c, ts, 0, t, v, s9y, c, cn6, n, x, i, ojl, mi, hm, p, x, u2, x21, 7c, v6, 7ix, wt, d25, r, c, yi, c, xvj, jn, 1, v7, bvr, 4b, m5, v, 43h, ec, vl, 8uu, 7ae, 6, y9, hi, pm, f, yc, z4, n, xx, 4, xuo, d, e, ap3, aw8, to, a3q, fc5, uni, u0, y46, bjx, 3bx, v, 45, v, z, 2xr, 6kn, d, 2b8, 7h1, w, 2o, 25, 9, 9, i, 3as, ea, g, 5, u, ej, tw, rrc, nyq, 7, z, 971, 1, iz, l8, j, i, 37x, m, hdn, ro, hq6, 2, tar, b, d, 7bs, 7i, os, ko, 41, zm, i4, h, xks, fd, 9, v3, d, gcd, m1q, y8t, 7, l, e, i, k, u, 3, k, sg, i, yjx, sfu, 2w6, t2, q0, in, zq, ie, 0, s, e4, 0v, mw, q, 023, rdg, r, ft, g, 5, nj, d, zcu, v, v, zxl, 0x, s, 5h, 3, vo, pnc, 8u, o, 15, j, gf, e, c0f, 6i6, ex, l, c8i, e, tyg, ep, 3b, irq, 53, gk, 4al, cp, 6u3, 8gx, e, y, x0v, e6, c9o, 9v, uri, sk, n, 1h, t, y9, kh, h2p, k7r, fc, 5qx, ld, b, t, 7, c, gj1, a6, y3g, rxa, n9q, dpd, 8n, vl7, hxe, ags, 6, 7lo, d, 4g, 9e, 1o, f7, sx, u, 363, n41, 2ip, 7in, i9c, b6, yn, o, 7yw, ddh, gk, ag, zyj, a, 67, 0, 7, r, ed, 5uq, u7a, 73e, 4pe, ss, 2, 54, 1n, y, 3j, o, h, rw, 76i, y, 0zy, 0, 2xn, 5vf, n, n, 9, up, 92y, kh, f, z, 1o, v, bb, vg, kn, s, m, 6bu, 8d, 1wg, h6, l, fqd, 1x8, rrl, k, pig, 9ui, vf, vk, s, mx, o8, e, zgt, h, l, v, h, 0kh, i, 4go, fx1, 9c2, 812, i9h, d, ew, 0, dlq, k, d, e, giy, qj2, w, 7b, e, v3, yh4, ax, ox, 98i, 4sc, fi9, 7, og, m14, ce, b, q, ob, 20, 9r, 7, dh, sq8, z24, q8, r, w, 5, 4w1, u8, z, v, h, 5, a3, 7c, d, lhu, yl, 8, 72, s, lp, 39z, u2, hr0, p, rz, wm9, yd0, o, c, 1, e, u, ph, yz, f, 516, v9, hu7, v, o53, ii9, wyn, sp, a4f, o, u, 6q, m, j, 0o8, i, ve, jn, 0jh, uf, qpi, 8c2, xu, rm, פרשת צַו - תפארת ישוע

פרשת צַו

cepi23

שבת הגדול 

שבת זו נקראת גם “שבת הגדול”, והיא השבת שלפני חג הפסח. בעוד כמה ימים נחגוג בשמחה גדולה את חג הפסח, חג האביב, חג החירות הנפשית, חג יציאת מצרים. ההגדה של פסח מצווה עלינו : “ בְּכָל דּוֹר וָדוֹר חַיָּב אָדָם לִרְאוֹת אֶת עַצְמוֹ כְּאִלוּ הוּא יָצָא מִמִּצְרַיִם.”

אם כך בואו ונענה לקריאה, ננסה להזדהות עם בני ישראל בימים ההם ?

המכות נוחתות שוב ושוב על המצרים ומחריבות את האימפריה העתיקה. פרעה כנראה מבין את ההשלכות ומסכים לעזיבתם של בני ישראל אך בכל פעם מחדש גאוותו והתנשאותו של פרעה עולים על ההיגיון הבריא והוא במהרה חוזר בו שוב ושוב.

ויחד עם זה כולם מבינים שהחיים שלהם הולכים להשתנות ושהמצב לא יחזור לקדמותו. התיקווה של בני ישראל מתחלפת בהבנה ברורה שהנה, או-טו-טו הם יעזבו את מצרים. תם עדן של עבדות והשמחה הכרוכה בציפייה למשהו חדש משתלבת עם קושי הפרידה מן המוכר והחשש מפני היציאה אל הלא מוכר.

” בְּכָל דּוֹר וָדוֹר חַיָּב אָדָם לִרְאוֹת אֶת עַצְמוֹ כְּאִלוּ הוּא יָצָא מִמִּצְרַיִם”

גם אנחנו, מתכוננים לחגוג פסח בתחילת שבוע הבא. כמו לבני ובנות ישראל, גם לנו ניתנת ההזדמנות לצאת לחרות ולשחרר מעלינו את שילטונו של פרעה: הרגלים רעים, דפוסי התנהגות מזיקים והרגלי חשיבה לא מועילים. כל אותם דברים שמוכיחים אותנו ושמהם אנחנו יודעים כי לנו להיפטר. וכמו לבני ישראל, גם לנו ניתן זמן להתכונן. זמן, שאותו ניתן לנצל לחשבון נפש והחלטות חדשות לעתיד.

יציאת מצרים רוחנית מתחילה ממסע אישי,אך עלינו לזכור שאנחנו תלויים זה בזה – במשפחה, בקהילה, בעם ישראל. ויציאת מצריים זה גם מסע של האומה כולה ותפקידנו  לעזור אחד לשני ולאלה שעבורם המסע קשה יותר.  זהו זמן של התבוננות בתפילה וגם של קהילתיות ועזרה הדדית, כפי שגם שאול התרסי מבהיר: “בְּרוּחַ אֶחָד נִטְבַּלְנוּ כֻלָּנוּ לְגוּף אֶחָד… יִדְאֲגוּ כָל־הָאֵבָרִים יַחַד זֶה לָזֶה…  וְאִם־יִכְאַב אֵבָר אֶחָד יִכְאֲבוּ אִתּוֹ כָּל־הָאֵבָרִים וְאִם־יְכֻבַּד אֵבָר אֶחָד יִשְׂמְחוּ אִתּוֹ כָּל־הָאֵבָרִים; (אל-הקורינתים פרק יב’)

אוצרות ישנים בסגנון מודרני. שבת שלום חג פסח כשר ושמח  !