18110155_120332000359188740_1662017502_o
בעוד כמה ימים נחגוג ראש חודש אייר שהוא החודש השני בלוח השנה התנכי, על פי התורה ספירת החודשים מתחילה דווקא בחודש ניסן. חודש אייר הוא חודש שכולו ימים של ספירת העומר. בחודש אייר (הנקרא במקרא “זיו”) החלה הבנייה של בית המקדש הראשון ע”י שלמה (מלכים א פרק ו’ פסוקים 38- 37) והחל גם בנייתו של בית המקדש השני בימי עזרא ונחמיה בהנהגת זרובבל מבית דוד ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול (עזרא פרק ג פסוקים 8 ו 10).

בחודש אייר ישוע עלה שמימה לעיני תלמידיו.  בחודש זה גם הונחו היסודות למדינת ישראל, הכרזת העצמאות, ואיחודה של ירושלים. אז לא חבל לאבד ימים מופלאים אלו  ע”י התעסקות עם האבל על מות תלמידיו של רבי עקיבא במרד נגד הרומאים? האם חסרים לנו ימי אבל במאה האחרונה?

אני מציע שנחזיר את הכבוד והתפארת שאבדו לתקופה של הספירה ונרגיש בימים אלה באמת ככלה המחכה לחתנה בכלות ארבעים ותשעה ימי הספירה, נהנה מן התקופה, נאמר תודה יום יום על הזכות לחיות את ימי ספירת העומר בארצנו, במדינתנו, ונעשה כמיטב יכולתנו למלאה בתוכן רוחני שמצביע לכיוון חג השבועות

חודש אייר מבורך!