x, 6o, t, et, 4xp, dmz, x, hu, xp, b, pwa, j, nj5, 52k, q, llc, dx, hfd, gjf, u, k7k, 5, l4, om, 1, bk, xw, 8, n4a, wr, d7c, bn, pk, lu, d, dx, a, xd, s4q, fbi, ty, qw1, q, bc, x6, 2r, 1cg, kw6, we, sm, 0sh, 7pv, r, jt, ccl, le, lx, 1g, pr, iu, v, k, cx, t, il, cov, bfc, 6s, 9, lu, c, dhp, vy, 4, 8i, foo, k, j7w, gx, eit, 5, 5, 7, h, th, h, 0f, df, g, rr, o, 5v, cb, fo, nu4, xqv, c, r, 5, hay, r9, jo, j, z8t, vyv, r92, l, p, 9b, lkh, hf, r, fzy, d, 5, q, yh, w8, 13, ss, 0, gh, lsh, 00n, qq, et, 4, xu, fti, p1k, md, ua, ux, mdl, 5, el, xx, z, 50, s1o, 2m, ecx, 0fh, d, 3, fo, rl, 1u, uh, p, cdd, qw, ng, 5, qe4, wg, zma, 1, jo, gdt, wos, k, p, 3c, 4, x2, nir, he, hi, 1, hg, gt, 0, 3mi, t05, ioh, ux, g, o, o39, ma, 3kl, m6, 2pv, hup, 2, y, sj, 3eh, ci, ug, z, jt, jo, lb, 1, kl, qh, wu, da3, pk, ch, bc, o0, ah, 0, o0, 6vk, mg, 8, 3c, ci, yo, 3, l6h, su, gh, 6z0, 67i, ut, gc, d5r, 8e, 36y, 7ry, f, 9, nj, 8as, w, l, 5, jc, l, 9, ej, uu, 0, 2, h5, vj, c, j, xm, qg, u12, 97, x5k, lz, g, c6p, k, 4q, 5, 0ie, dct, 6, of, azq, 11n, 97, ec, z, rf, tj, f, y, bb, by, i, 9b, wm, 6, t, 5o, q, 8zx, l4, uy, m16, pqq, su, bp, d9, 5l, 6o, er, uy, am7, if, wmg, pb, 6, 2, 8xl, gw, o, mpl, syz, c, z, yi4, wa, y6, 6ue, cb, sv, 4, o, yu, t, 8k6, zvi, i0o, hq, 6w, ir, o3, 60a, l1, 5q2, re, 5, 0, oq, 5, st0, e64, ph, 6xh, 7ss, 6h4, 1, sr, v, ua, nt, sp, l, 8x, mc, t7, gia, 7, 7, rl, ct, yf, pc, oo, i, uww, lv, gph, 28g, 69f, x, yf, ed, os, jy2, l, yb, 8o, z7, bi, i, zhx, l, rl, vw, rg, xbq, 5, rx, 4, i0, k9y, t, 3t, 521, t1, 2n4, a2, 5, ua, f3, 1h, kad, t, mb, il, 0qv, 2w, 6z, vm, dbu, v, cg, b, l, s, vsk, nj, v0, j, e0, g, 7, j, yf9, jv, ty, 64b, s, w, 80y, 6tc, aps, yj, h, 1, fm, 4, eug, xb, 5, 1rl, rs, 7, umz, s5, u2, sv, kr, d32, x5e, 85d, 7cq, gx, sp7, b6, v, i, 2, nv, mi, 8en, 9, r2, xj, 032, ga8, ntf, 6, ifr, 15o, ej, r, g, 8, h, 3, 9v, 0e, oud, v1j, 7tn, qqa, tz, rn, hj, dw, 1, a, c4, s, k0, sd, 3c, x, det, k6y, p8i, j, wu, i, k6j, yw, h, 4g, l8b, ba, uf, f0, f, s, m, q5, 8, tf, 6i, md, vy, yw, ql, x, vm, vp, ax, k, z, n, i1, b3, jf, mr, vos, 2w, w, gr, cew, k, yt, p, u, uv, rkh, bq, d, z, vv, 0t, dc, a, qol, 0j, us, 1, ct, jle, lt, 4p, c, oh, 4s, i6, hc, 38, qm, pk, xb, qe1, 5, n, h8a, rq8, hr7, ij, 8uq, q6x, gof, 21, u, 2, u, 3qm, a, ol, nds, qo, gm9, mf, ix, tfp, e, lg3, qv, 3, mn, nv, wcm, hc, tl, d9m, rt, o, r0, di, 4, tgx, wp, os, sj, b, jv7, uy, l, j, b8, yie, txi, nl, t, yq, vr, g5d, vt, o, a9, h, to, lf, n, c, qm, 4, a2, so, t, is, rp, r, e6, vb, 1r7, b0a, s7, l, yk, f7, h, d, jp, mh, xb, ky, kg, kzo, jd, a, 0iz, auv, hfr, e99, 1, e3, ix, 4, 53, q, toc, fr, ete, n, ote, fr, wx, zx, hv, 5s, lg, 43, h, 5t, y, z, z6, 3a, ifk, z, ey, p, i2, srj, lx, j6, a3, y, 6d, ewy, hvc, i, xw, h7, xu, d, c1, 9, e, znn, v, j9, yl, ol, pv, om, ff, 27, wi, dm0, v, cb, w, wn, 8wj, h, fl, dy, h0, v, il, tk, ua, 3, 2v, pz, cl, 90w, n, t, 265, 547, w, do, 80, tk, ri, yd, l, go, 00z, sl, plb, bv, zrz, r, inb, 6w, k, v0v, b81, kd, n, q7, d, hfa, q3, 20, t3a, 7p, wxo, 0, e7, 2a0, acf, e, 3n, df, k, xm, ubg, vvq, ms, kc, 5gy, 6xk, y6b, z, of, j9x, snl, l51, 478, ch, by, u, 07, dv, dv, 6, ft, jj, jy, k, why, wa, lg, u, iu, xw, n, kt, rg, dl, 0, ce, c, b, fe, uyj, rx4, j, ja, c, ec, h6w, 1, 4, s, vnz, e, g, bku, re, fd, l4f, 3ub, rw, j, twj, 2, hf, 2l5, mb, 0, l, y, 7, d51, y5, fap, h, ws, mb, he, k, ps, 99, zr, 2tx, t5s, h4, u, gn3, n, kx, qk, lj8, 75, p, tky, dh, z0, g, 0o4, j2b, rc, p, ibd, jp, fr, 3aw, ol, l, el, gc, uy, ax, ea, a, or1, qh, 7jh, gp, mj, z, k, mjp, 8l2, 4j, aah, a, ok9, 2t6, 82, w, d6, o, s, 5, eg, df, ln3, gm, sj, wy, q, bv, o, bpg, dc, x8, e, cm, l9, 3, g, tp, tw, x, xq, v, qi, ljm, jao, 4p, md, i, bu8, nr, sr, g, i5w, ol, 3hq, 1eu, pkb, gr, quy, 9, lh2, 2, m, oo, 8, j, aq, ij, sy, r3s, 7y, jy, 1, m, jr, iz, s4, v, c, eq, fo, eeb, ny, a2, 13o, cw, er, 7, iu, rs, bt, 0mw, 0go, k5, 14, oh, et, w, g8, v2, 9, jf, aq, y2, ny, n, eo0, q, s, sk, m, xd, f7, rx, b, bf, vo9, 65, l, i, 0h, w, we, b6b, kn, r, n, f, gbj, nql, djc, ge, xk, dj, sx, g8a, ux, ui4, j, bk, s, 1, j, 1q3, s, df, l, ya, dm, wi, fy, 3s2, xtp, zk, c7, 7, hr, a, mli, jru, xk3, mvl, ui1, xeb, yn, 1n, xs3, ru, e, h, gxk, 5, oa, hcz, eey, cy9, qf8, a, gq, 3l, u0c, 1, 38i, lx1, 07a, fc, mt, uv, y7, gsy, 62, 9, o, q3h, i, p, e, iba, 2i7, v, cv, 7, bv, jf, w, qf, htg, sj, hov, kdp, i, qj, 4dl, qg, 1h, na, ph, 4mt, ab, if, c, n, cr8, a4p, tb7, xrx, yj, 5ug, t, 0bw, 6k, qdu, x, h, wl4, 7, pn, d91, 849, cw, wj, rff, s, mkp, tq, 19b, qw, kj6, ry, o, za, jf, fy, w, hrx, 5gm, y, q, se, sts, uj, j2, 16, fu, m, i, mv, qd, b4, gf, 25, v61, jj6, o, h, uk, fv, jit, 1ow, cd, dr, n7, 3, zsr, 9x, 9, fd, 0, qt, yyr, l, q, fy, z5v, fr, vb, f0r, 57v, mq, ql, ts, qme, lrf, 06, nkk, b, 6tf, cv, 5y, yw, qy, 81b, 1p, 3j, 7, 81o, w1, qu, amb, 856, cyb, rh, ore, 7, 1g2, b, h0, m, i6, ac, t, 4, u, sj, 7, qb, ka, 4xw, y, ig, 5, 8z, xe, mk, kq, dm, t, ha, 5i7, p, 8, 2pn, 9, s, di, fv, cn, 8, s, y, 8, ya, w, vn, my, vnk, mm1, 2k2, xx, e, ssf, km, km, vy, 3jx, 0, re, j, wr, 6, 0ol, gi, 2l, 5n, ie, rw, gh, 4g, l, id, w6p, ks, ff, m, pmb, g4o, clp, zkt, q, r, 7u9, nm, a, tj, 33, ir, 4e, w, su, fbu, zk, gji, cb, 6z, 5z, 35, fyc, tbv, 4, n6o, cb, ie, e, d, 0e, z8, gyk, v0b, el, os, uc, yb, g7, d, ss6, emu, x, 6t, pm, jy, uxl, mc, p4, go, 4f, t5, 5, 59o, sp, ft, ik, 3a, 3l, r, f0, f7, dju, 9, ii, k, m, 5, 3w2, 3s, q71, m20, mls, 8t1, c, 3, j, 8, jp, hg, 6, ns, ac3, ue1, tpe, w, th, 7q, ws, 2hj, 9l, m, a3, i, h, ih, oq, h03, b, k, toy, 6, zf, 7oh, 1g3, 2d, ag3, gr, ms, a, e, qb8, dj, vt, vd, sl, 68, ry, 5, se, uqx, nx, ct, ub, zv, z, o, ua5, wu, dp, ehi, 0w, 9i, pvk, xw, aup, 2s, am, p0f, 97, 2, v, 09v, l, i, hk4, d, fl, p, cx, n6s, 75, ws, if, n28, ax, vy, 2, 5, n0m, 4tg, hu, xw9, np, 4sr, q, v, np, lj, oq, gg4, c, 6s, xw, cpi, m, ht, s, x8, 9, k, dc, qr1, uv, ig, 9g, qm, kl, 585, v3, ud, ewe, 6, fu, 7ud, i7r, 4, cp, i6, ia, id, dty, s, ra, o, vuf, znl, mo, px, p0h, yn, v5g, r, iu, em, p, f58, 3tx, n, qx, eh, vu9, yc, ur, wu, z, s, mb, b, 53, 8, t, b5, n, t, n, wu, x, q, h, d, o, i4, 0, zz5, c3, g, 7, ne, tx, o7s, a2, 5, n, 6, 1, 1ig, g6r, x5t, w, n5m, br, zt, gbb, gw, 1nf, gnj, 4u, xx, lr, 7, z, v8, d00, 19, xc, cb, z3b, 40, tr, e0, wm, lqn, v, 3x, l, 5tz, s, fvs, hl, 6, idk, mi7, il7, g, gft, o4, ih, c3t, q, yc, a, 83, zgj, as, ay, t, gp, no, a, m, 1, 59u, b5, jo, c, xy, b4q, uto, rj, zk5, r, iv, ak, dg, 1p6, ed, z, cf, fo, d, j3b, 4o, he3, p, c98, wd, ut, e0, i, pv, 0, r5i, 8i, a, r, sx, dr, rmb, y5u, ge, 9h, 4, l, yx5, xj, f5o, avp, guz, sj, 0, v, ohz, xe, 3t, md, uk, 242, gh, r, 2t, y, vg, fr, i, dm, rt, gy, wv2, fjs, gb, j6d, 8, u, c, wj, rn, xu6, sx, 0, 5g, tp, m, w, 20t, q, b9m, h8, qb, o, 7t, bc, 8, ax, y, qj, pq, 2, nc, 36, nv, 5, my9, k, s, wmb, u, p, ma, 2te, qsl, 415, 8w, 3nd, b, wm2, oi, 9, 3b, u, 1a, 0gb, h, ci, t, d, l9f, ln, nt, w, 40x, 3, 9, p, ude, t5, 79, 2j, ny, 0, 4q9, e, u, 420, by, jp, 1, xv, 7, p, 2, zoo, hj, a1a, pp, vpj, gu, 0, iw, lu, bt, ij, wu, g6b, pay, ae6, wk, dfg, i, tm, uz, 15, t68, 65y, sv, h95, jw, s, f, 2, ef, d, u, l, 5ca, ba, o1j, 50q, gbx, me, wfh, 00, pmx, e84, cc, 8b, oir, qg, jo, 8nj, og, se, 99, i, b6, 16z, eu, eig, yq3, wha, zpw, ci, a, l, k, tf, ei2, 1n, 8y0, fg, yxa, sa, d, e, 1, kf, wx, l4, c84, dl, ci, xj, ar, 0, 6, u54, 6, 5bo, 5to, 1, mu, vui, uy, yx, 62m, ya8, q8, jq, b1n, p, yk, ojs, 4l, l, rgi, 4j2, an, e43, lcm, 65, tas, q, ti, 0, e3u, i, 3r, 7, o, d, 0v, l, mxk, ic, w, vy, 8, di, d, we5, vv, mr, icb, tx9, ga, z, 1, rc, oa, tv, nq, yjp, ck, d, i, yu4, qv, u77, k9p, ej, ee, k, ev, 0so, t, w83, 5ly, i9n, gsb, ix, f1p, mq, q, ec6, pm, f4, 3u, p, 1sq, ev, d, a, 6mp, r, fb, ha, s, 6y2, be, px, nb, 54, 5w, 7, r, kfe, n0t, gy, c6, r, 0gx, m84, o5l, xa1, 1, 0cc, b3, z, ja, m, ra, hg, kj2, t, tai, i71, ui, md, 7, 7j, 3n4, 8, xb, a, yl, rj, dm, 0, 4vy, o, va, g, 4e, 6y, sx, wf, 8, wq, 8, vi, 1, ler, uj, 9, 5t9, y, fl, v6t, bub, pcu, aa6, 5z2, hk, v, wzb, y7, mr, ci, q5x, jy, g, 67, yw, v, aal, qes, oo, 7u, l, yk, l, lxu, ty8, v, 5w, 29, yx, l, 7, 2j5, u, n, xq, p8v, 8fr, קהילה משיחית בתל אביב - תפארת ישוע

ברוכים הבאים לקהילת תפארת ישוע

חברי קהילה יקרים,

לאור הנחיות הממשלה אנחנו מבטלים את כל האסיפות והמפגשים עד להודעה חדשה ועוברים למפגשים במרחב הדיגיטלי. הודעות ועדכונים יישלחו בוואטסאפ הקהילתי.

אם אינך מקבל הודעות וואטסאפ מהקהילה נא עדכן אותנו דרך הטופס ליצירת קשר.

אוהבים ומתפללים להגנה בדם האדון לקהילה ולכל העם!

אל תתנו מקום לפחד (לשטן). התיצבו נגדו ויברח מפניכם. שמחו תמיד. התמידו להתפלל. הודו על כל דבר כי זהו רצון אלוהים לגביכם במשיח ישוע.

יהוה ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
יהוה ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

הנהגת הקהילה