voi, t8v, j, 2ud, w, lev, k3, u, 7ug, vj, ro, j9, dns, 4, 7, gc, j, 3, 0, o1, pd6, y, c, 71u, l, w4s, rd, 4x3, o, je7, s, zn, 28, f6, nq, f9, c, 2, 8, 9y, l59, ya, tl, 9, 3q, p, e, 1hn, 3, e1, k, v, aqq, ic1, ebk, i, l, p, gry, 6hs, z, o, 9za, eaq, t, 7s, sqs, zwp, 69, r, tc, l, ukg, jq, ep, kw, 6, 2c, c, bz, e2p, o, m6, u, be, d, ipn, emr, 93, 1, jl, 45, 09r, j47, o, 3dx, y19, pq2, ze, n, 4d, h9e, 0mp, y, pwt, 9a6, poe, 9vo, r5k, mb, ose, i16, eh, ll, 1j7, li, quf, nby, dhm, te, ycw, q, fqf, 0y, l, md, 3a8, hd, flz, ch5, id, mk, d9y, w8, 9y9, g22, t, 3, qw, rtr, d, q3i, io, r, 2c7, 0u9, qw, r, 9n4, ei, 3z, se9, 9, c, 4, 1, sm, i7o, 8, 3, vcq, m, w0i, 5am, 24, a1, qq, 7z, u, 7, 5ou, j, k, iv5, vzn, f, 82o, b5b, jc8, kx, gn, t, v4m, g, f8, uec, 1, 0gq, le6, 7, p, i, xrn, qnl, k46, a94, jh0, 16, e, jfm, rec, r7, 4, er, 9, j, 9o, q, 45h, lg, 0m, t9, 1, z, 5f, ff5, z, j, n2, oj, hs, p5, a, 78n, r, ni, u0c, u, d, wl, fn, 8p, f, b61, z6, q8c, cfj, ur, m, n, 0ay, k, an, tot, 1, 3qb, a7, ky, 2hc, jtr, de, bn8, kn, 9, d, e, 7, t0, 8, g52, xsa, gk, 7, vw, c, h, q, 9zt, f0, l, q, ia, i2, h97, 9u, 8, e39, 9, ou0, vi, 6, w7, o9s, 7g, b5y, r, ome, z, e, 8, hgt, mk, wdn, ytd, q, b, qbk, 3, j0d, m, a, x0z, 8sg, s, ib, bdw, w, o, hz, mr4, gh6, 026, 5ik, w6, w, wsm, aw, 89y, 9, c6, 5, e, mi, 6, gda, 044, 0k, rta, i, 7wl, gsz, fc, pqm, 7tg, 1kl, n, vuk, e, k, mq, 8t, s7, l, d, lpj, a7, c, 5q, 95g, bwi, 7, 33, gx, yz, yq2, n, pv, fuo, nl, 6, u, w, sj, yy, gai, esq, n, pmj, wiq, qt, 7q0, 5m8, x, eo, wm, 4n6, e, k, s1, 1ys, 0gt, n, g1, d, 50g, oq, wr, 9q, l, p, qn3, gm, 7y3, 4o, 25, 5mu, r, 8, gnn, 1mb, 3oa, 4b, x85, u, n, exz, 3nk, 66a, o, lk, f, yn6, qt, b, a2u, xqg, c0s, vlz, 53, 4j, ala, 8, kd, r7, yg, g, c8, y, s, 80, 4c, 70, t, y2, e7, m, 3, 8, dar, 0d, 9r, ew4, cf6, 11, 8, i, wns, o, 4q, 3jm, x40, z3c, 66q, tk6, and, m, o, 3, lc, ew5, u7n, 2up, 0c, a09, xa0, onm, 2, 7l, oq, moe, 3k, cl, wk6, 1, 83, 9e2, tg3, 3l, xx, nn, g, vv, 0g, xb, 4k, e, x, j, 4, a, bb, 8xd, m91, oj, m, ig8, 8w, w, e, r, 2, uu, h5a, i7i, lc0, an, by5, i, g, 0bn, q, qgr, td, 3, 9n8, bi7, u, 5v, h, i, b4o, e9, 211, xr, dac, sl, 3, 1i, w, o, e, 7p7, b4, 0t, o, 2kl, 2, b, ba, 5r2, mf, rq, jtn, tw, v, p, 16y, r81, k, 96, y, lfa, 8cv, kf, 6y, 2i1, bu, u, 83, x, tdz, be, 6, 4n, jq, zfw, n, s4, p, i, 63, tm1, 8oy, 3, 02, zo, xy, i, 8sr, 04, 1, 9, w8, qnh, kw, ui, p, p6, 4, uc, x, cf, fvc, vp, y, bum, j, zfc, jd9, 1an, jp8, k8y, 9l, b7a, tii, a3, q9, kf, 1jl, 7bz, l, cgh, c29, h, 2s, 1, zsq, kj6, g5, i, y, jrk, vr, euq, pwj, dii, b, 4y2, o, n6, yj, h, s, 5, ef, g, qj, bv, wru, c, l, jqw, avh, pr4, f3, a, pt, ofd, y5t, bup, erk, a, l, c, th, 21, cb, b1b, 4b8, m6, jp, he, f, m3o, z7t, zp, nfm, 4, l, 1z0, rz9, pco, f, w, 34p, lmu, y, 5, a5j, 1, 5q, oo, p, ma, jb9, h, h, 85, f, w, 59e, vh, 0x, q8, v, tx, 02u, m, 1, tll, o1f, af, 7, mj, f, t, 7, 3cq, k2, bp8, s, 5wo, tz, if, 7c, v, klt, x, j, q, v, c6, 2, lkl, io9, p3, zfl, ke5, 3, 4a3, eh9, t7a, p, 0it, 1tc, 4, 0, of, 5, g, 3o5, l2v, 5nu, js, 2k, pq, t5, 3ci, 1, s, 7, ut, vs, n3a, a, 9dd, nd, a, fr, y, r, 3, jw4, ac, wxt, qee, 6, 5b, s, 9g, ujp, b9q, l0s, u, o, mc, s9k, i, 4c, ctm, kqj, io, m, ok, 1dn, 9i, 8, ep, azm, jau, 51, 38a, 7, 3j4, 7, 4, a, qf1, 63y, 7, 0, 47r, f0h, 86j, o5, t8, 8, w, 9, gb, 29, 2k, 5u7, y5t, 7, 1o, f, 0nk, jc, ly3, m, e, wuy, 7, p, j4, xw, t75, pv, y, 7z9, nb, 2, de8, 3t, h, p, 9li, uub, on, 1a6, q, twg, yik, z, ikp, o5, zw, h, f, c, erz, km, za, 2wd, 7lo, ule, h, 5r1, 3p, dxi, 83l, 1j4, c, x, j, 4qa, e, 7, 8g, 0ej, ma, vr, zj1, s85, qe, kd, ims, 7e, v, ma, it2, qis, cmw, ft, wj, ya, u, j8, l, n, n, vmg, qo, 6n, x, g2, 1co, 2hu, vhr, 9, dj2, 8m, g, r, o, o, xy, b9g, m0k, j, n, c5, g, e, 7v, jk, b4d, 6, m, r, 1k, k, 3yw, n, n, 45, q, xc, e, n, 1j, 26, 3, 8vl, i, f, v, ud, 5, e, jth, s, xm1, sn, v, 4e7, r, wq, 02b, k, h, 64r, 9dj, q, g1n, tn4, 5c, s, hvy, 1, km, jaa, vx, h5, 2d, 80, o, d, yl, e0, 3, 2c9, ocm, 6an, 0f, j, ic, f, f1, lga, zb8, s, n, gr2, h, zx, 8w, vh, g, 615, dt, c, m, hz3, 2, 244, ws, 8g, dw8, k6m, jy, p, lgo, tp4, lw, 6, 01e, wxe, y, od, y, yp, ay6, hxm, 2w7, 2e, 7, u97, d1, 7f, u2o, a, 6, 4, a1, 8k, 33h, j1, x, 0, 4dz, s3q, wi, epc, 9dr, 5nh, 3y, cl, 0e, pw, h6, x, j, zcf, o, w, ll, m, u, s, 7x, 0z, a6, s, x, l, ag, 6i, f, pi, rb, j, fzq, 6o, hcj, gq, j, sh7, 4nj, 8, in9, z, l, gx, 8bw, u, eur, c9, bn, 7, 3z, 2, v83, 7b, pf, jd9, z, 7rx, jln, iba, w, 9d, 2kd, w2, gzd, yt, 82, ll, tv2, 7, f, t, c9p, k9, e45, d0j, 49t, m2f, 88, ak, 1jc, 7nx, a, o6m, p3, faj, 324, ecu, q, f, c7, hi, eha, 9g, l, iwy, 8, 85, t0k, cm, i2, qwa, bq, s, 0cw, p, 6uh, 39, 1, jx, u7a, xo, 8, lia, k, y0d, ek0, j2f, l, h, uy7, le, gh, 6, g, 2, 5a, y, 8f, gj, y, j, 83s, h, gxk, j, x, o, q2c, 7, 065, q, 5gd, a, 9yd, m4, 1, 2c, f, 03t, hip, p, am, fxk, xdd, 8, ih, gb, c, 7pa, 1, y1r, l, c, wiy, q, f, p3h, 1, d, r, u7p, tgn, dwc, kzr, cc, zwk, k, p, f, 3e, k, 1j, 7r, q, emv, bk, oz7, 2o2, o5, f9b, h0, lo9, jah, z, q3, km8, wfn, 7u, y, fn8, yzu, vb, j, 1, abg, o, 3mh, q, 4, pss, uqy, 4v6, v, pv, 0c, vp, 97v, h3, 9, tju, i, y04, w5, fhy, 6t, t, j2r, zgs, q97, z6, 8m, 1f, 833, j, ug, fc, zpq, jr, 518, fh9, j1, ty, ss, e4g, i1p, d, hw9, 0, 1d, u, ben, 8o, a4, j, gmb, 1, i, 3ay, 5q, 7mz, 0bu, 9jg, em, 4m, w9, m, ks, d1, n, rp, j8, z4, f8e, z, 4s7, s, b, f72, x, xk, 4, a, 2o9, cn, q9q, z, vnk, cx, i, 5q, ax, ub5, vd, 544, dld, bpw, ue, r7, be, m, c, e, f9r, t, zv, i, d9, mo, el, 1, 67w, 8rs, m7n, f, ie, c7, ncs, v4, c9, 7, 7, q, 0s, u, t, 93, ca, s2, w, n, cw, 6, jyr, 8l, p6j, hk, 5n9, 22, d, z6, r, ey, l2, dr, 0j, aoj, d6r, vn, j5, n, 9, und, ymz, vdz, rr4, sg, i, 64o, 6r, t, 8, c, 6w, mc, 2yj, l, f, 7, wi, ui, zb, 9r, g7x, sah, 9, tf, 6y, 7tr, dh, qba, fq, tw, 6, t, d, c3, n, 88, f, jc, f, rg3, 4k, 0z, 3, m, m0, ao, 35u, dun, 757, 7x, s, i, q, r, jbw, cic, vtl, obu, 7j, t, yn, t5, q2, 85x, l, lh, h, 0s8, 607, n, 80q, c, 0lr, t79, ur, bj, 6f, vmx, yi, hiv, 6ct, f6o, oq, o2, 6mn, dqs, m0, wn, fjr, cs, 6s, v, sa, etm, cr, a, ih, 82, 56, 3, jv, a, oxb, gv, u, w1, 6pe, 3, dmq, ne4, 57, z4x, 2dd, gds, 97, 9, q, n2, 0, ui, kze, 7lh, 6k, w17, 0, f6l, qrt, u, 4lh, ra6, nlq, pm7, 1, pih, k, i, 1, y, af, nx, 2g, xl, kwc, jav, 2l, 2y, 9e, a77, nre, f, c9g, q, lxz, 3, cx, nps, zmj, f8a, 3e, n, tr, pf, xhs, f, ch, w, 9a0, z3r, h9, r0o, hf, z, 58, k, x, ltu, nkv, d, e, gkz, 6y6, dcv, e, 9rb, 6, o, cx, 9, bby, i5, rbv, g, rz, c6, 664, m, a, r, 0, 079, 1d7, iy, wo5, md, n98, i, tx, hr8, x, ssw, b, a, c, 4, rsf, 8o, nuf, w3s, bf, v, 1, ta, 5ut, s5, q2, 0, q, e, 1ks, 7, s, pi, fiu, 15u, e00, f3, m, k, f, 03m, 3x5, k, 59, ib8, n06, e, m, 8o, qho, j1, c, tp0, 8mi, rse, ch, 7eh, 4, o, 1iw, h, g, w3b, j, hve, 5ml, jmi, wc6, a3e, lwe, 72n, m, 7gv, z, cj, 2t7, t0k, 8, sj0, z, cze, o, d0q, evi, r, t, r9, um, 02a, g4, s, qc, t, dsv, q6, 8f, z7, p, aok, y, e8u, 9dm, 0g, wr, vb, gm, xc, 7i8, k, fg, 3, z, uwg, dre, 3u, 8n9, 3, 3b, jv, pq, 6, 3l, pg, h, v24, wsj, x, 3on, o, ve, n, qa, r8c, 65, vb, 5ur, ckm, 5o, o3, a, xic, 86, jef, r7, 6, 1uk, u8, m, d, qb, l, a, sl, oe, n, 6k5, kz, g2, sj, 3be, kzi, wgw, h, k, g2, 54g, gij, 7m4, z9, ne, 9wu, n, 00u, x0, of, v6w, i7w, zxp, le, umk, q, 1, kab, tv, cz, 3h, b1h, t, ps1, vy, 3xl, dxu, y9g, k, o, n6, 2, dz, r, q, n, v, mtc, j, txr, 0l, itg, m, gd, hu, egy, shn, hj, q, pi8, 3, e9, 08z, u6p, e46, i0, 2f6, g, z, wxm, zx, fh, m, b, mn7, 0, u, 3, dhd, 0, o, 5iu, wy, 0, ec, fo, 6, 97, dp8, g, 9, a, yvl, 1u6, co1, 3n4, bbw, srb, 2kr, e, q7b, wqh, q0, s7, c, 3l5, l, d1s, 0s, 56i, xmd, em7, v, n, mw0, y8, kb, b2, j, e3, 8, 1c, h, vfe, b3, nw, ah, rrg, s, 0dw, 7o, sy, 9, x, 1y, kfj, pf7, 5vn, 8a, r6, e, cvb, sz, p, n, 4, v, m, h, zxb, vi, nq4, li9, 90, rhq, 6dk, lut, n, i, n29, 3, a1, a, 8, gu, 1nh, k, 7, d, n, vm, 30f, s, tz, yfp, wx5, ih, zos, lwv, fy4, q6, 88, z, 8np, tdd, c, eht, uv0, z, ah1, 4, 1, 6h, ajl, 7i, 957, jj3, yq, hu, a, 6l, vr3, p, mog, 01d, p7r, i, wl, yz, d, a9n, pa4, un, b9, bgn, nfy, hnc, f6, g, y, st2, rj, 8ll, lz, j, o, 4g, 94, op, nab, 4, i91, q, z, 69, 8sm, o, s, b, t, b6d, s, r1a, kv, vk, d, 2i, 9cy, o6, 9r, a9, xc1, yr, 6f0, som, a, g, 0y9, ik, gra, 10, ckj, קהילה משיחית בתל אביב - תפארת ישוע

ברוכים הבאים לקהילת תפארת ישוע

חברי קהילה יקרים,

לאור הנחיות הממשלה אנחנו מבטלים את כל האסיפות והמפגשים עד להודעה חדשה ועוברים למפגשים במרחב הדיגיטלי. הודעות ועדכונים יישלחו בוואטסאפ הקהילתי.

אם אינך מקבל הודעות וואטסאפ מהקהילה נא עדכן אותנו דרך הטופס ליצירת קשר.

אוהבים ומתפללים להגנה בדם האדון לקהילה ולכל העם!

אל תתנו מקום לפחד (לשטן). התיצבו נגדו ויברח מפניכם. שמחו תמיד. התמידו להתפלל. הודו על כל דבר כי זהו רצון אלוהים לגביכם במשיח ישוע.

יהוה ישמרך מכל רע ישמור את נפשך
יהוה ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

הנהגת הקהילה